[:es]OFERTA DE TRABAJO[:]

[:ca]El Consell de la Joventut d’Alacant obre una convocatòria per cobrir una plaça de tècnica/o. A continuació teniu la informació de l’oferta de treball, característiques i terminis per presentar-se.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TRABALL

Missió:

L’objectiu principal d’aquest projecte és dotar a les persones joves d’eines per a un bon desenvolupament professional i personal. Ajudar a les persones joves a identificar el seu objectiu professional, analitzant les seves inquietuds, gustos i resultats acadèmics en les diferents matèries que estan o han estudiat.

Crear en la joventut inquietuds i nocions sobre els drets laborals dels treballadors i treballadores.

Conscienciar de la realitat laboral de les dones i dotar d’eines feministes per al foment de l’ocupació femenina des de la perspectiva de gènere.

Durada: 

Dos mesos des del 15 d’octubre de 2018 fins al 15 de desembre de 2018. Subvenció d’Ocupa’t Alacant 2018..

Funcions:

 • Contactar amb Instituts i concertar cites
 • Coordinació, preparació, donar xerrades i dinamització d’activitats en Instituts.
 • Disseny, execució, seguiment i avaluació del projecte assignat.
 • Altres relacionats amb la gestió diària de l’activitat.

PERFIL IDEAL

Essencials:

 • Ofimàtica a nivell usuari.
 • Titulació de valencià de la Junta Qualificadora.
 • Pertànyer a alguna de les Entitats Participants del CJA.
 • Titulació: Mínim Batxillerat o equivalent.
 • Treball en equip.
 • Capacitat de diàleg.
 • Treball en projectes i subvencions.

Desitjables:

 • Titulació: Grau o Màster relacionat amb Relacions laborals
 • Grau Mitjà o Superior de coneixements de valencià.
 • Ofimàtica nivell avançat.
 • Trajectòria en Consells de Joventut.
 • Capacitat d’adaptació.
 • Carnet B de conduir.
 • Coneixements d’Inglés.
 • Coneixements de posicionament web i edició d’imatges i vídeo.
 • Menor de 31 anys.
 • Persona en situació de desocupació.

 

S’OFEREIX:

 • Contractació de dos mesos.
 • 30h setmanals.
 • Salari net: 900€
 • Incorporació: 15 d’octubre de 2018.

 

PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS:

 • Per correu electònic a gestion@cjalacant.org poniendo en el asunto “CV Oferta CJA 2018”
 • En el cas de passar a l’entrevista personal s’haurà de presentar-se la següent documentació en original i còpia:
  • Certificat de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).
  • Certificat que acrediti experiència associativa.
  • Títols oficials.
 • Terminis
  • Enviar del CV des de la publicació de l’oferta fins al 5 d’octubre de 2018 a les 13h.
  • S’ha d’emplenar un formulario online que s’enviarà com a resposta, si no es realitza, la candidatura no serà tinguda en compte. Fins al 5 d’octubre de 2018 a les 13h.
  • Del 05 al 8 d’octubre es valoraran els currículums i el dia 8 se’ls comunicaran a les persones seleccionades que passen a l’entrevista personal.
  • Al llarg del dia 10 es realitzaran les entrevistes.
  • Se li comunicarà a la persona triada el dia 11 d’octubre.
   Incorporació en el lloc de treball el 15 d’Octubre a les 9h.

Incorporación en el puesto de trabajo el 15 de Octubre a las 9h.[:es]

El Consell de la Joventut d’Alacant abre una convocatoria para cubrir una plaza de técnica/o. A continuación tenéis la información de la oferta de trabajo, características y plazos para presentarse.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Misión:

El objetivo principal de este proyecto es dotar a las personas jóvenes de herramientas para un buen desarrollo profesional y personal. Ayudar a las personas jóvenes a identificar su objetivo profesional, analizando sus inquietudes, gustos y resultados académicos en las diferentes materias que están o han estudiado.

Crear en la juventud inquietudes y nociones sobre los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Concienciar de la realidad laboral de las mujeres y dotar de herramientas feministas para el fomento del empleo femenino desde la perspectiva de género.

Duración: 

Dos meses desde el 15 de octubre de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018. Subvención de Ocupa’t Alacant 2018.

Funciones:

 • Contactar con Institutos y concertar citas
 • Coordinación, preparación, dar charlas y dinamización de actividades en Institutos.
 • Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto asignado.
 • Otros relacionados con la gestión diaria de la actividad.

PERFIL IDEAL

Esenciales:

 • Ofimática a nivel usuario.
 • Titulación de valenciano de la Junta Qualificadora.
 • Pertenecer a alguna de las Entidades Participantes del CJA.
 • Titulación: Mínimo Bachillerato o equivalente.
 • Trabajo en equipo.
 • Capacidad de diálogo.
 • Trabajo en proyectos y subvenciones.

Deseables:

 • Titulación: Grado o Máster relacionado con Relaciones laborales
 • Grado Mitjà o Superior de conocimientos de valenciano.
 • Ofimática nivel avanzado.
 • Trayectoria en Consejos de Juventud.
 • Capacidad de adaptación.
 • Carnet B de conducir.
 • Conocimientos de Inglés.
 • Conocimientos de posicionamiento web i edición de imágenes y vídeo.
 • Menor de 31 años.
 • Persona en situación de desempleo.

 

SE OFRECE:

 • Contratación de dos meses.
 • 30h semanales.
 • Salario neto: 900€
 • Incorporación: 15 de octubre de 2018.

 

PRESENTACIÓN DE CURRÍCULUMS:

 • Por correo electrónico a gestion@cjalacant.orgponiendo en el asunto “CV Oferta CJA 2018”
 • En el caso de pasar a la entrevista personal se deberá presentarse la siguiente documentación en original y copia:
  • Certificado de conocimientos de valenciano por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)
  • Certificado que acredite experiencia asociativa.
  • Títulos oficiales.
 • Plazos
  • Envió del CV desde la publicación de la oferta hasta el 5 de octubre de 2018 a las 13h.
  • Se tiene que rellenar un formulario online que se enviará como respuesta, si no se realiza, la candidatura no será tenida en cuenta. Hasta el 5 de octubre de 2018 a las 13h.
  • Del 05 al 8 de octubre se valorarán los currículums y el día 8 se les comunicarán a las personas seleccionadas que pasan a la entrevista personal.
  • A lo largo del día 10 se realizarán las entrevistas.
  • Se le comunicará a la persona elegida el día 11 de octubre.

Incorporación en el puesto de trabajo el 15 de Octubre a las 9h.[:]