[:ca] Alemany «Cursos febrer-juny 2018″[:es]Alemán «Cursos febrero-junio 2018″[:]

[:ca]

La importància dels idiomes és cada vegada major. Per aqueix motiu, des del CJA organitzem una vegada més els cursos d’alemany.

Entre entre els mesos de febrer i maig de 2018 s’ofereix curso de nivell bàsic per a les i els joves d’Alacant i comarca.

CURSOS, DATES, HORARI I PREU

Bàsico Alemany  (del 8 febrer al 26 d’abril) Cancel·lat
Días: dimarts y dijous
(40 horas)
Horario: 19:00 a 21:00
Lugar: El Claustro
Socias y socios del CJA Menores de 35 años Mayores de 35 años
80* € 95* € 110* €

 

*+ 1kg d’aliments no peribles. Campaña de recollida d’aliments del Consell de la Joventut d’Alacant.

Amb l’ànim d’ajudar a les persones més necessitades, es requereix la donació de 1kg d’aliments no peribles. (preferiblement arròs, tomaca, oli o sucre). Que hauran de ser lliurats pels participants del curs en el primer dia de classe. Aquests aliments aniran destinats als projectes de Creu Roja i Càrites. Es lliuraran el primer dia de classe.

A TENIR EN COMPTE:

Els curs són d’aproximadament 40 hores de durada.
Per a accedir als cursos no hi ha prova de nivell prèvia específica. (Però es recomana que estigueu segures que el teu nivell d’anglès es correspon amb el requerit per a cada curs). En Internet existeixen multitud de proves de nivell d’anglès, que pot ajudar a orientar-te sobre quin és el teu nivell.
Durant els cursos, es facilitaran materials de manera digital i fotocòpies per al curs. (El professorat podrà determinar un llibre de text específic).
El nombre mínim de persones matriculades als cursos és de 12. Si no s’arribara a aqueix mínim, no es realitzaria el curs i es retornaria l’import de la matrícula.
El màxim de places oferides és 30 per a cada curs.

PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ:

 1. Emplenar el Formulari d’inscripció online corresponent, per a fer la preinscripció.
 2. Esperar el mail de confirmació per part del CJA, amb la informació per a fer el pagament de la matrícula.
 3. Realitzar l’ingrés de la quantitat corresponent en el compte que es facilitarà dins del període comunicat en el mail.
 4. Enviar el justificant del pagament escanejat a l’adreça cursos@cjalacant.org
 5. Esperar la confirmació definitiva per part del CJA una vegada rebuda la transferència i es comprovi el justificant d’ingrés, se us informarà dels dies que podeu dirigir-vos a l’oficina a lliurar el Quilo d’aliment no perible i recollir el material per al curs.

NOTES:

Només la confirmació per part del CJA implica la correcta inscripció en el curs. (no serveix solament amb realitzar l’ingrés).
No es retornarà l’import de la inscripció. (Llevat que s’avise, almenys, una setmana abans de l’inici del curs).
El nombre mínim de persones matriculades al curs és de 12. Si finalment, no s’arribara a aquesta quantitat, no es realitzaria el curs i es retornaria l’import.
Una vegada finalitzat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència. (Caràcter no oficial i assistència mínima d’un 80% de les classes).

INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Consell de la Joventut d’Alacant

Av/ Orihuela, 59
03002 – Alacant
Tlfn: 672340434

Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

[:es]

La importancia de los idiomas es cada vez mayor. Por ese motivo, desde el CJA organizamos una vez más los cursos de alemán.

Entre entre los meses de febrero y mayo de 2018 se oferta un curso de nivel básico, para las y los jóvenes de Alicante y comarca.

CURSOS, FECHAS, HORARIO Y PRECIO

Básico Alemán  (del 8 febrero al 26 de abril) Cancelado
Días: Martes y jueves
(40 horas)
Horario: 19:00 a 21:00
Lugar: El Claustro
Socias y socios del CJA Menores de 35 años Mayores de 35 años
80* € 95* € 110* €

 

*+ 1kg de alimentos no perecederos.  Campaña de recogida de alimentos del Consell de la Joventut d’Alacant.

Con el ánimo de ayudar a las personas más necesitadas, se requiere la donación de 1kg de alimentos no perecederos.  (preferiblemente arroz, tomate, aceite o azúcar). Que deberán ser entregados por los participantes del curso en el primer día de clase. Estos alimentos irán destinados a los proyectos de Cruz Roja y Cáritas. Se entregarán el primer día de clase.

A TENER EN CUENTA:

 • Los curso son de aproximadamente 40 horas de duración.
 • Para acceder a los cursos no hay prueba de nivel previa específica. (Pero se recomienda que estéis seguras de que tu nivel de inglés se corresponde con el requerido para cada curso). En Internet existen multitud de pruebas de nivel de inglés, que puede ayudar a orientarte sobre cuál es tu nivel.
 • Durante los cursos, se facilitarán materiales de manera digital y fotocopias para el curso. (El profesorado podrá determinar un libro de texto específico).
 • El número mínimo de personas matriculadas a los cursos es de 12. Si no se llegara a ese mínimo, no se realizaría el curso y se devolvería el importe de la matrícula.
 • El máximo de plazas ofertadas es 30 para cada curso.

PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

 1. Rellenar el Formulario de inscripción online correspondiente, para hacer la preinscripción.
 2. Esperar el mail de confirmación por parte del CJA, con la información para hacer el pago de la matrícula.
 3. Realizar el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta que se facilitará dentro del periodo comunicado en el mail.
 4. Enviar el justificante del pago escaneado a la dirección cursos@cjalacant.org,
 5. Esperar la confirmación definitiva por parte del CJA una vez recibida la transferencia. Una vez se compruebe la recepción del justificante de ingreso, se os informará de los días que podéis dirigiros a la oficina a entregar el Kilo de alimento no perecedero y recoger el material para el curso.

NOTAS:

 • Sólo la confirmación por parte del CJA implica la correcta inscripción en el curso. (no sirve solamente con realizar el ingreso).
 • No se devolverá el importe de la inscripción. (Salvo que se avise, al menos, una semana antes del inicio del curso).
 • El número mínimo de personas matriculadas al curso es de 12. Si finalmente, no se llegara a esta cantidad, no se realizaría el curso y se devolvería el importe.
 • Una vez finalizado el curso, se expedirá un certificado de asistencia. (Carácter no oficial y asistencia mínima de un 80% de las clases)

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 

Consell de la Joventut d’Alacant

C/ Llauradors, 14 – 3er pis
03002 – Alacant
Tlfn: 672340434
Correu electrònic informació cursos: cursos@cjalacant.org
www.cjalacant.org

 [:]